Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


До: Солинген – Цветко Георгиев и син ЕООД,
        София, ул. Княз Борис І 155
        e-mail: office@2styrkela.com

 

С настоящото уведомявам (уведомяваме), че се отказвам (отказваме) от сключения от мен (нас) договор за покупка на следните стоки / за предоставяне на следната услуга: 

...........................................................................................................................................................................................................

Поръчано на: ........................................................................................

Получено на: .........................................................................................

Име на потребителя: .................................................................................................................................................................. 

Адрес на потребителя: ..............................................................................................................................................................

Подпис на потребителя: ....................................................................................................

                                               *(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: .................................................................

 

* Ненужното се зачертава.